NeoJob

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a jak je chráníme.

NA KOHO SE MŮŽETE U NÁS OBRÁTIT:

Správce určil zástupce pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností:

e-mail: info@neojob.cz

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv.

Nejčastěji jde o:

V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

DOBA, PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše údaje zpracováváme po dobu (i) trvání obchodního/právního vztahu (ii) a v potřebném rozsahu po skončení obchodního/právního vztahu k možnosti uzavření nového vztahu nebo následkům skončení právního vztahu nejdéle však na dobu pěti let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou v oprávněném zájmu nebo nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na Váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu. To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný vyjmenovaný subjekt, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a příjemci, kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, jedná se zejména o:

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR, aniž by byly poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost Vašich práv, jakožto subjektu údajů a poskytnuta účinná právní ochrana (zejména na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 GDPR);

Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Vaše kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) využíváme za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se zpravidla o produkty a služby obdobné, které jste od nás již obdrželi. Tyto kontakty můžeme pro zasílání obchodních sdělení použít tehdy, pokud adresát toto využití již předem neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v těchto zásadách.

Obecně ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením (například upozornění na bezpečnostní rizika, změnu obchodních podmínek atp.).

Na základě předchozí návštěvy našich služeb se Vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom Vás na našich webech rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz nebo AdForm, které ke zjištění provedené návštěvy využívají Cookies uložené ve vašem prohlížeči.

Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi Google a Facebook. Obě služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (hash ID). Jinými slovy řečeno, neukládají si vaši e mailovou adresu.

V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí Vaše osobní údaje.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících na webové stránky.

Používání Cookies lze upravit, tj. zakázat, vymazat apod. v nastavení prohlížeči anebo prostřednictvím cookie lišty.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na zástupce pro vyřizování podnětů anebo stížností subjektů údajů, který je uveden výše.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit s dotazem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>.