NeoJob

Obchodní podmínky

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line rozhraní umístěného na internetové adrese www.neojob.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Webové stránky jsou zaměřeny na inzerci pracovních příležitostí a usnadnění vyhledávání a přístupu zájemců o pracovní místa.

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb zveřejňování obsahu pracovních příležitostí (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi NeoJob a jinou osobou (dále jen „ zákazník“) prostřednictvím internetového rozhraní NeoJob. On-line rozhraní NeoJob jako obchodní místo je provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese www.neojob.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). Uživatelem je každá osoba, která navštíví webové stránky, ať už za účelem vyhledání nabídky pracovní příležitosti či účelem odlišným od zákazníka (dále jen „ uživatel“). NeoJob si vyhrazuje právo poskytovat své služby bezplatně.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může NeoJob měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré změny obchodních podmínek budou vždy oznámeny uveřejněním na webových stránkách. Příslušné znění obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Pojmy zvýrazněné a označené jako „dále jen“ mají v obchodních podmínkách stanovený význam.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace objednávek, nabídek a služeb umístěná ve webovém rozhraní anebo poskytnutá osobně/e-komunikací ze strany NeoJob je informativního charakteru a NeoJob není smluvní stranou povinnou uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost NeoJob uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služeb vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaných službách,

3.3.2. způsobu úhrady ceny služeb a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním služeb a vložení inzerátu (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky NeoJob je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník NeoJob kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou NeoJob považovány za správné. NeoJob neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa“).

3.5. Smluvní vztah mezi NeoJob a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je NeoJob zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. SLUŽBY, CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Služby se řídí aktuálním ceníkem NeoJob umístěným na https://neojob.cz/. NeoJob poskytuje služby v rozsahu:

4.2. U objednaných nabídek je možné zvolit automatické prodloužení, ke kterému dochází po vypršení platnosti objednávky. Upozornění o automatickém prodloužení objednávky je odesíláno na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvede jako kontaktní. V případě automatického prodloužení platnosti objednávky zasílá NeoJob zákazníkovi zálohovou fakturu. Po automatickém prodloužení objednávky je ze strany NeoJob vystavena zálohová faktura se splatností 14 dnů, po jejímž zaplacení je zákazníkovi zaslána standardní faktura. Na základě požadavku zákazníka může NeoJob zasílat pouze standardní faktury. Cena za automatické prodloužení je stejná jako za vložení nebo standardní prodloužení objednávky.

4.3. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy může zákazník uhradit NeoJob následujícími způsoby:

4.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet NeoJob.

4.5. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté NeoJob nelze vzájemně kombinovat.

4.6. NeoJob vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. NeoJob je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví NeoJob zákazníkovi a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Služba je dodána až po zaplacení plné ceny objednávky.

5. DALŠÍ SLUŽBY, PODMÍNKY A EVIDENCE

5.1. NeoJob poskytuje zákazníkům možnost využití zpoplatněného zvýhodněného obsahu, doplňkových služeb a individuálně poskytovaných služeb dle dohody. Služby NeoJob se řídí aktuálním ceníkem.

5.2. NeoJob eviduje uživatele, kteří mají zájem o práci, v databázi. Při evidenci uživatelů NeoJob dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

5.3. Při komunikaci s NeoJob je uživatel povinen uvést pravdivé a aktuální údaje. Veškeré uvedené údaje je NeoJob oprávněno ve vztahu k potenciálním zaměstnavatelům zveřejnit prostřednictvím počítačové sítě internet.

5.4. NeoJob není účastníkem smluvních vztahů mezi jakýmkoli uživatelem a zákazníkem. NeoJob pronajímá na webových stránkách zákazníkům prostor pro uveřejnění nabídek, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu zveřejňovaného zákazníky na NeoJob. NeoJob neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na webových stránkách ani za případné nekalosoutežní jednání zákazníka prostřednictvím webových stránek nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. NeoJob nenese jakoukoli odpovědnost ani za soubory nahrané uživateli.

5.5. NeoJob nezaručuje nepřerušený přístup na webové stránky, ani nezávadnost a bezpečnost webových stránek. NeoJob neodpovídá za škodu způsobenou uživateli ani zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání webových stránek, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webových stránkách, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webových stránek, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.

5.6. Kliknutím na některé odkazy na webových stránkách může dojít k opuštění portálu webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.7. NeoJob si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup zákazníka / uživatele na webové stránky.

5.8. Uživatel je oprávněn samostatně, nebo ve spojení s třetí osobou, nabízet či propagovat užívání webových stránek, příp. jiné produkty a služby NeoJob, pouze s předchozím písemným souhlasem NeoJob.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Zákazník jako spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Zákazník výslovně požaduje, aby došlo k plnění služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být NeoJob odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu NeoJob či na adresu elektronické pošty NeoJob info@neojob.cz.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy to vzhledem k digitálnímu obsahu není možné.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí NeoJob peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je NeoJob od zákazníka přijal. NeoJob je oprávněn jednostranně započíst náklady a částky provedených služeb oproti pohledávce zákazníka na vrácení peněžních prostředků.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u NeoJob zejména prostřednictvím webového rozhraní.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zákazník odpovídá za veškerý obsah publikovaný na webových stránkách prostřednictvím webového rozhraní. NeoJob nenese žádnou odpovědnost za obsah publikovaný na webových stránkách prostřednictvím webového rozhraní zákazníkem. Zákazník je povinen při zadávání obsahu dodržovat tyto obchodní podmínky, příslušné právní předpisy a etické normy. Zákazník odpovídá za to, že obsahem inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. NeoJob za zásahy do práv třetích osob neodpovídá.

8.2. NeoJob je oprávněn obsah, který dle jeho úvahy nesplňuje tyto obchodní podmínky anebo etické či morální standardy přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Poruší-li zákazník závažným způsobem nebo opakovaně tyto obchodní podmínky, je NeoJob oprávněn zákazníka vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na webové rozhraní a webové stránky, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Cena zaplacená zákazníkem za služby a obsah se započítává na nárok NeoJob na úhradu smluvní pokuty ve stejné výši ke dni vyřazení a/nebo odepření přístupu zákazníka. NeoJob je oprávněn kdykoliv odstranit obsah, vyžadují-li to změny webového rozhraní či oprávněné zájmy NeoJob či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je NeoJob oprávněn i bez udání důvodu.

8.3. NeoJob si vyhrazuje právo na webových stránkách zveřejňovat vlastní obsah a externí obsah obsah nezadaný na webové stránky zákazníkem. NeoJob poskytuje zejména vyhledávací platformu pro fyzické osoby. V případech, kdy je takto na webových stránkách zveřejněn obsah pocházející z veřejně dostupných zdrojů a v případech, kdy si zákazník u NeoJob objednal zadání obsahu na webové stránky, nenese NeoJob za obsah tohoto obsahu žádnou odpovědnost. V případech, kdy je na webových stránkách zveřejněn obsah nezadaný na webové stránky zákazníkem a v případech, kdy je na webových stránkách zveřejněn obsah pocházející z veřejně dostupných zdrojů, je právnická či fyzická osoba v obsahu uváděná jako konečný zaměstnavatel, tedy subjekt, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, oprávněná NeoJob požádat o odstranění obsahu z webových stránek. NeoJob se zavazuje takovýto obsah na základě oprávněné žádosti a jakýkoliv jiný závadný obsah z webových stránek co nejrychleji odstranit.

8.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje NeoJob prostřednictvím elektronické adresy info@neojob.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle NeoJob na elektronickou adresu zákazníka. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. NeoJob je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností NeoJob plní NeoJob prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného n https://neojob.cz/privacy-policy .

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Zákazník a uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem NeoJob na elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení NeoJob na elektronickou adresu. Svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní NeoJob prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Zákazník a uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky NeoJob z smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač, může zákazník a uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Zákazníkovi a uživateli může být doručováno na elektronickou adresu.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce NeoJob.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována NeoJob v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje NeoJob: adresa elektronické pošty info@neojob.cz

V Praze    dne 1.3.2021